POLITYKA PRYWATNOŚCI

W SKLEPIE INTERNETOWYM

SPORTEMO.PL

 1. DEFINICJE:

  1. Administrator: - Administratorem państwa danych osobowych jest firma: Sportemo.pl Łukasz Strzałka z siedzibą w Krakowie, 31-707, os. Na Stoku 39/13 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych (CEIDG) Regon: 361750773, adres e-mail: biuro@sportemo.pl

  2. Dane osobowe – stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Takimi danymi są: Imię i nazwisko; płeć adres zamieszkania; adres e-mail, dane o lokalizacji, adres IP; identyfikator plików cookie; identyfikator reklamowy w telefonie komórkowym;

  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Sklep internetowy – platforma sklepowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.sportemo.pl

  5. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca ze sprzętu elektronicznego umożliwiającego odwiedzanie sklepu internetowego i korzystanie z usług opisanych w polityce prywatności.

 2. WSTĘP

  1. Szanujemy i przestrzegamy prawo do prywatności naszych użytkowników. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Szczególnie przestrzegamy i stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczącego ochrony danych osobowych.

  2. Sklep internetowy przedstawia poniżej informację o tym w jaki sposób gromadzone są dane osobowe, do jakich celów są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz w jaki sposób są chronione, wykorzystując do tego posiadane zasoby technologiczne.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Korzystanie ze sklepu internetowego:

  1. Dane, które są przetwarzane dotyczą wszystkich niezarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego. Pozyskujemy między innymi dane dotyczące adresu IP użytkownika, pliki cookies, lokalizacja. Przetwarzane są w celach:

   1. dokonywania analiz statystycznych zachowań użytkowników, ich preferencji w celach poprawy jakości usług oraz funkcjonalności sklepu internetowego, jako prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora sklepu internetowego. (art. 6, ust, 1 lit. f, RODO),

   2. udostępniania użytkownikowi usług świadczonych przez sklep internetowy w tym: udostępnianie treści, niezbędnych do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b, RODO),

   3. ochrony praw, dochodzeniu roszczeń, lub obrony przed roszczeniami, co wiąże się z prawnym uzasadnieniem interesu realizowanego przez administratora.

    Rejestracja w sklepie internetowym

  2. Użytkownicy, którzy wyrażają wolę utworzenia konta w sklepie internetowym przekazują dane niezbędne do jego utworzenia. Użytkownik podając dane, wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane, które są przekazywane administratorowi służą w celach:

   1. Prowadzenia i obsługi konta użytkownika, jako elementu przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy.

   2. Analityki i gromadzenia danych statystycznych na temat dotychczasowych działań użytkownika, możliwych za pośrednictwem konta, co jest elementem prawnym uzasadnieniem interesu realizowanego przez administratora.

   3. Dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami.

   Składanie zamówień w sklepie internetowym

  3. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym wiąże się ze złożeniem zamówienia. Do złożenia zamówienia niezbędne jest przekazanie administratorowi danych osobowych, które są niezbędne do tego, żeby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Dane osobowe przetwarza się w celach:

   1. realizacji zamówienia

   2. analityki i gromadzenia danych statystycznych

   3. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – w tym obowiązki wynikające z prawa podatkowego(art. 6, ust. 1, lit. c, RODO).

    Marketing

  4. Dane, które są są pobierane dla działań marketingowych mogą być przetwarzane w celach:

   1. dostosowania treści wyświetlanych reklam, do preferencji i zainteresowań użytkownika,

   2. marketingu bezpośredniego - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

   Newsletter

  5. Użytkownicy, którzy zgodzą się na udostępnienie danych osobowych, zamawiając usługę „Newsletter”, ich dane będą przetwarzane w celach:

   1. wysyłania wiadomości e-mail na skrzynkę elektroniczną użytkownika,

   2. informowania użytkownik za pośrednictwem e-mail o aktualnych ofertach,

   3. wysyłaniu na podany adres e-mail treści handlowych.

   Portale społecznościowe

  6. Dane osobowe są przetwarzane w związku z odwiedzaniem przez użytkownika portali społecznościowych powiązanych ze Sklepem internetowym, takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Google+.Dane te są przetwarzane z uwzględnieniem charakteru profilu danego portalu w celach:

   1. promowania sklepu internetowego, marki,

   2. mierzenia efektywności kampanii reklamowych

   3. prowadzenia analityki, statystyki zachowań użytkowników w celu zoptymalizowania działań sprzedażowych.

   Zamieszczenie komentarzy

   3.7 Dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji komentarzy użytkowników w sklepie internetowym. Użytkownik uzupełnia niezbędne do publikacji komentarza dane w wymaganym polu,. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości dodania komentarza w sklepie internetowym.

 2. PRZEKAZYWANIE DANYCH

  1. Administrator nie przekazuje bez podstawy prawnej danych osobowych podmiotom i osobom trzecim. Dane osobowe są przekazywane tylko za zgodą udostępniającego, tylko i wyłącznie tym podmiotom, które na podstawie prawa będą świadczyły niezbędne usługi wpierające realizację umowy sprzedaży. Takimi podmiotami mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o. c) Twisto Payments a.s. Nikita Engine s.r.o.

  2. Zgromadzone dane przekazujemy do ING Banku Śląskiego S.A (zwanego dalej „Bankiem”) w związku z:

   1. Świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez internet(podstawa prawna: art. 6 ust. 1Lit. f. RODO).

   2. Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

   3. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

   4. Zgromadzone dane przekazujemy do Twisto Polska sp. zo.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

  3. W przypadku, gdy podanie przez użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  4. W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez użytkownika płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  5. W przypadku przekazania użytkownika danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  6. W przypadku przekazania użytkownika danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 3. DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

  1. Dane osobowe pozyskujemy tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, analityki, marketingu, tj. przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. W szczególności przetwarzamy dane: Imię, nazwisko, kod pocztowy, adres zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

  2. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane przez Sklep internetowy za zgodą osób, których dotyczą. Wszystkie działania dotyczące danych osobowych są wykonywane z zachowaniem procedur, gwarantując ich bezpieczeństwo.

 4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenia towarów, oraz otrzymywanie informacji handlowej, każdej chwili może zwrócić się do administratora danych osobowych z prośbą dostępu do tych danych, ich sprostowania, jeśli są niezgodne z rzeczywistością, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych.

  2. Przekazane dane osobowe administrator będzie przetwarzać w okresie, który jest niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, reklamacji, dochodzenia roszczeń. Okres maksymalny przetwarzania danych osobowych to 10 lat.

  3. Przekazanie danych osobowych przez klienta jest całkowicie dobrowolne. Klient nie ma obowiązku przekazywania swoich danych, jednak należy pamiętać, że przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W innym przypadku sklep internetowy nie będzie wstanie zrealizować zamówienia.

  4. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody.

  5. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).